Nieuws

15 maart 2018

Jaarverslag 2017


Grutto, vroeger massaal in 't weiland, zien we hier helaas niet meer

1. Bestuur

Douwe Klijnstra, voorzitter,

Tiny Groustra,penningmeester,

Claartje Slofstra, secretaris,

Roel v.d.Brug, lid sinds de ledenvergadering 2017,

Sjouke Scholten, lid,

Ann Nijland, lid,

Oene Roelsma, aspirant lid,

Jouke Bouius, aspirant lid.

Hans Kooi en Michel Pol traden af tijdens de ledenvergadering 2017.

Zeven bestuursvergaderingen en de jaarvergadering in 2017.

2. Leden

Het aantal leden is opnieuw gestegen en staat per 1/1/2018 op 150. Ledenvergadering 13 april 2017. Er was een lezing van Bennie Huisman over weidevogels. (Staatsbosbeheer)

3. Activiteiten

Publicaties: Iedere maand verzorgt de Natuerferiening publicaties in de Slûswachter; vaste rubriek ‘Nijsgjirrich Natoernijs’ wordt verzorgd door Koert Scholten. Andere publicaties door verschillende leden van het bestuur. Ook op de eigen website en in het blad Geaflecht is geregeld gepubliceerd.

Bijenhotels

Douwe Klijnstra heeft samen met Jan Hendriks bijenkasten gebouwd, ook voor de IVN tuin in Norg. Deze bijenhotels kunnen de wilde bijen huisvesting bieden en bevorderen interesse voor en kennis van de bijen. Er was op 6 juli een openingsfestijn van het bijenhotel bij het Âldfaershûs, aan de Beakendyk, samen met Natuurmonumenten. Dit was een geslaagde bijeenkomst, gezien de deelname van veel kinderen (groepen 3 en 4 van Oanrin en Betrouwen) , en de publiciteit in de pers. Er komt nog een bijenhotel bij. aan de Zwarte Singel Dit kon gerealiseerd worden mede dankzij geld van de vlooienmarkt.

Zonne Energiepark

Douwe Klijnstra heeft vanuit het bestuur deelgenomen aan vergaderingen over de plannen voor een Zonne Energie Park. De oriënterende raadsvergadering over het ambitiedocument zonne energie op 25 september is bijgewoond door Douwe Klijnstra. Oene Roelsma is namens de Natuerferiening aanwezig van de Bakkeveenster energie neutraal groep.

Excursies

18 april Merskenheide, 25 april Slotplaats, 2 mei Wijnjeterper Schar, 9 mei Fochteloërveen, alles onder leiding van Koert Scholten.

17 juni zomerexcursie Delleboersterheide onder leiding van een gids van It Fryske Gea.

Natuur- en milieueducatie: Jouke Bouius heeft samen met Jan Bos (deskundige mbt. bijen) gastlessen gegeven aan de jeugd in de openbare basisschool de Oanrin.

Weidevogelbeheer

Oene Roelsma heeft nazorgpassen gemaakt voor de vrijwilligers in het veld. Freerk van der Wal en Jappie van der Meulen zijn de vrijwilligers. Er zijn meer helpers, voor als het nodig is. Bij reservaat Cornelissen: heel slecht, niets van terecht gekomen. Stand gaat snel achteruit. Bij reservaat de Jong zijn 2 nestjes tureluur en 6 nestjes kievit gezien, deze eieren zijn ook uitgekomen.

Wandelroute

Ann Nijland en Douwe Klijnstra hebben deelgenomen aan het overleg over de wandelroute rond het dorp. De natuurvereniging wil dat er informatiepunten komen waar een en ander te zien is en toegelicht wordt, ook begrijpelijk voor de jeugd. , klopt n.a.v. ons bezoek aan Zuidwolde waar ze een natuurpad hebben..

4. Contacten

Gemeente:

De natuerferiening heeft per brief ervoor gepleit niet meer mee te werken aan de presentatie van het eerste kievitsei.

Ook is er een brief uitgegaan (dd. 9 maart) m.b.t. evaluatie Milieubeleidsplan, omdat B&W de evaluatie van het milieubeleid van de afgelopen tien jaar buiten de raadsdiscussies wilden houden. Douwe Klijnstra heeft inhoudelijk ingesproken in de gemeenteraad, namens Geaflecht en de Natuerferiening Het is daarna wel als agendapunt in de raad behandeld.

Over het beheer van wegbermen hebben wij in 2016 een brief met advies hoe ecologisch te beheren geschreven aan de gemeente; dit onderwerp heeft Geaflecht verder behandeld in overleg met ons. De gemeente heeft gelukkig geld uitgetrokken voor ecologisch vriendelijker bermbeheer; incidenteel en helaas niet overal.

De gemeente heeft over het beheer van de bomenlanen overleg gevoerd met onder andere de natuurverenigingen; over de Duerswâldmerwei op 25 juli en 3 oktober.. We hebben bezwaar gemaakt over het feit dat er geen cultuurhistorisch onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau KCB, terwijl dat wel de opdracht was van de gemeente. In het onderzoeksverslag van KCB stond expliciet dat volgens de gemeente op anderhalve meter van de wegverharding geen bomen mochten blijven staan. Met dit bezwaar heeft de gemeente niets gedaan. Ook daar heeft de natuerferiening bezwaar tegen gemaakt en er is gewezen op andere mogelijkheden om verkeersveiligheid te bevorderen. Met meer ruimte gaat men juist harder rijden, heeft de Natuerferiening betoogd.

Met de buurtvereniging De Stripe is ook gesproken over de plannen. Zijn zijn zeer tegen grootschalige kap.

Bij de uitvoering van het plan Dúnsân heeft men de afspraak van herplant niet nagekomen. Er zouden 25 eiken of beuken worden herplant. De Natuerferiening heeft de gemeente hierop gewezen, waarna er een bijeenkomst ter plaatse is georganiseerd op 19 september, met de evenementencommissie, plaatselijk belang, de gemeente en de Natuerferiening. Intussen is de herplant gerealiseerd, met instemming van alle betrokkenen, aan de kant van de Mjûmsterwei.

Plaatselijk Belang

Afspraak: overleg wanneer er zaken spelen die natuur, landschap of milieu betreffen. Op 26 oktober, minimaal eens per jaar heeft er een overleg plaatsgevonden.

Geaflecht

Er is geregeld overleg over plannen en mogelijke acties. Eenmaal is er een gezamenlijke maaltijd geweest in Bellefleur, Siegerswoude.

Landinrichtingscommissie Koningsdiep: wij zijn daar vertegenwoordigd in de persoon van Agaath Arends, die de informatie over de (geringe) voortgang aan ons doorzendt. Het gebrek baart ons zorgen dat er zo weinig schot zit in deze zaak. Er dreigen nu, na 20 jaar, bezuinigingen. Wij maken ons met de overige achterban hard voor een goede voortzetting.

Stichting Nije Boarn

De stichting werkt aan een landschapsinventarisatie. De Natuerferiening werkt mee aan de inventarisatie van ecologische waarden in het bovenloopgebied van het Koningsdiep en aan de archeologische inventarisatie.

Natuurmonumenten

Plaatsing van het bijenhotel op het terrein van Natuurmonumenten nam en neemt veel tijd in beslag. Douwe Klijnstra maakte een ontwerp voor de inrichting van de weide bij de watermeter i.h.k.v. de landinrichting Koningsdiep; het is nog niet duidelijk hoe dit zal worden gerealiseerd door Natuurmonumenten. Met de voorgenomen kap van bomen t.b.v. herinrichting van een Sterrebos vlak achter het landhuis (waar het nooit geweest is) was de Natuerferiening het niet eens. De samenwerking verloopt stroef. Met de lokale terreinbeheerder Marten Pothof en NM is wel contact, maar er is afgezien van het enige geplaatste bijenhotel nog weinig concreet resultaat geboekt.

Staatsbosbeheer

Naar aanleiding van de ruige kap in het Oude Bos is er een gesprek en interview geweest met Dennis Benedictus, teamleider, waarbij we onze zorg hebben geuit. Zie onze website.

It Fryske Gea (IFG)

In overleg met IFG hebben wij aandacht gevraagd voor de natuurwerkdag.

Friese Milieufederatie (FMF)

Douwe Klijnstra heeft namens de Natuerferiening tweemaal deelgenomen aan overleg met de Raad van Toezicht Daar worden o.a. het werkplan voor de FMF en de begroting als vaste punten besproken. De FMF is als adviesorgaan voor ons erg nuttig.

5. Stand van zaken natuur, inventarisaties

Op de website wordt iedere dag bericht over actuele waarnemingen. (https://nvbakkeveen.waarneming.nl/waarnemingen). Maandelijks verschijnt het Nijsgjirrich Natoernijs van Koert Scholten, op de website van de Natuerferiening, www.natuur-bakkeveen.nl ,een veelgelezen rubriek (ook in de Slûswachter).

Vogels.

Op de website is een logboek bijgehouden over een broedgeval van een bosuil, dat gevolgd kon worden via een camera in de nestkast. Er zijn drie jongen geringd. In totaal zijn er vier of vijf broedgevallen geweest. Ook dit jaar lijkt goed met vijf territoria.

Ook de Ransuil lijkt succes te hebben gehad. Er zijn roepende jongen gehoord. De Kerkuil wordt gevolgd door de kerkuilenwerkgroep. Er zijn meerdere broedgevallen bij ons dorp. Een roepende Steenuil werd twee keer gehoord, maar kreeg geen vervolg.

De Raaf is inmiddels op meerdere plekken aanwezig. Ook werden baltsende vogels gezien. Broedsucces is waarschijnlijk. De broedgevallen worden strikt geheim gehouden, want er is reeds geconstateerd dat een tweetal vogels gaten in de vleugels hebben, ontstaan door hagel van een jachtgeweer.

De IJsvogel gaat ook goed. Vraag is in hoeverre de recente koude periode in maart 2018 van invloed is geweest op het bestand. Deze soort vind je langs het Koningsdiep. Verstoring is funest voor het slagen van een broedgeval. Op twee plekken werd een man Grauwe Klauwier gezien, maar broedsucces is niet geconstateerd.

De inmiddels beroemde Middelste Bonte Spechten werden baltsend gezien omgeving de Slotplaats. Een broedgeval werd niet geconstateerd, maar is zeer wel mogelijk. Ook werd tijdens broedvogelinventaristies bij Allardsoog een roepende vogel opgemerkt. Dit past in de landelijke tendens, waar melding wordt gemaakt van een flinke areaaluitbreiding. Net als vorig jaar werden meerdere zingende en baltsende Appelvinken (ook jongen) gezien. Zwarte Specht en Groene Specht zijn op meerdere plekken aanwezig. Verheugend nieuws is de Boomleeuwerik met vier tot vijf zangterritoria. De Wielewaal werd op twee plekken gehoord gedurende het broedseizoen.

Doortrek levert altijd leuke waarnemingen op. Zo lichten we de volgende soortwaarnemingen even uit de bulk van waarnemingen via de website: Zeearend, Rode Wouw, Zwarte Wouw, Zwarte Ooievaar, Draaihals, Visarend, Bladkoninkje, Pestvogel. Speciale vermelding van meerdere Grote Kruisbekken en Grote Barmsijs, die ook landelijk op veel plekken werden waargenomen als gevolg van invasie uit Noord en Oost Europa.

De weidevogelstand in onze omgeving is dramatisch. Enkele Kieviten hebben nog stand gehouden. Grutto, Tureluur, Watersnip, Zomertaling en Slobeend zijn verdwenen. Nog een enkele Veldleeuwerik is gehoord op Allardsoog. Andere vogels zijn eveneens in vergelijking met voorgaande jaren nauwelijks aanwezig, namelijk: Spotvogel, Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Geoorde Fuut.

Droogte in de overwinteringsgebieden (Afrika) is direkt van invloed op de broedvogelstand van onze zangvogels.

Libellen en Vlinders:

De afgelopen zomer was nogal wisselvallig en daardoor van invloed op de dagvlinders.Slechts enkele meldingen van de Argusvlinder. Het Bruin Blauwtje werd op twee locaties gemeld.

Libellen zijn in onze omgeving goed vertegenwoordigd. De Maanwaterjuffer lijkt vaste voet te hebben gezet in onze omgeving. De zeldzame Noordse Glazenmaker is slechts op één plek gemeld. Verder meerdere meldingen van o.a. Venglazenmaker, Venwitsnuitlibel, Noordse Winterjuffer en zowaar een Gevlekte Witsnuitlibel. We verheugen ons op de toegenomen interesse voor o.a. libellen.

Planten:

Zeldzame planten waren o.a.: Klein Blaasjeskruid, Grondster, Geelhartje, Moeraskartelblad, Drijvende Egelskop, Kleine Valeriaan en Rode Dophei. De Gaspeldoorn is niet meer weg te denken in de duinen.

Vleermuizen:

Sjouke Scholten en Douwe Klijnstra hebben gedurende 2017 weer meegedaan aan transect tellingen van de landelijke Zoogdiervereniging. In onze omgeving o.a. melding van Gewone Grootoorvleermuis en Watervleermuis.

Paddenstoelen

Op de website melding van liefst 240 soorten paddenstoelen. Voor een overzicht wil ik dan ook verwijzen naar de website. 

Claartje Slofstra, secretaris, en Koert Scholten, erelid (punt 5)


Bron: Natuerferiening Bakkefean