Nieuws

3 december 2018

Kap van zieke essen.

Van de bestuurstafel van natuurvereniging Geaflecht.


De gemeente is van plan zieke essen te kappen. Aanvankelijk zouden deze niet of beperkt worden vervangen door nieuwe aanplant, omdat hiervoor geen geld was. Nadat wij hierover aan de bel hadden getrokken, heeft de gemeenteraad alsnog financi�le middelen gereserveerd: Over de aanpak en de wijze van de kap bleven burgemeester en wethouders echter vaag. Daarom hebben wij, in juni, vragen aan het college gesteld, zoals: Wordt elke gekapte boom vervangen? Wordt er niet gekapt voordat er een herbeplantingspan is? En: kunnen bewoners en natuurverenigingen hun wensen kenbaar maken en wordt hiermee rekening gehouden?

Op onze vragen hebben wij geen antwoord ontvangen. Maar kennelijk zijn burgemeester en wethouders wel ge�nspireerd: in de Sa! van 24 oktober jl. legt het college uit hoe het de kap en herplanting wil aanpakken.

De gemeente verwacht dat uiteindelijk ongeveer negentig procent van de 3500 essen in de bermen en plantsoenen door de ziekte wordt aangetast. Bewoners krijgen geen inspraak bij de keuze welke essen in hun omgeving worden gekapt. Over de herbeplanting zal de gemeente alleen met de vereniging voor Plaatselijk Belang overleggen.

Bomenbeleidsplan Wij hebben de afgelopen jaren meermalen gepleit voor een Bomenbeleidsplan. Hierin wordt vastgelegd hoe de gemeente Opsterland omgaat met bomen in haar bermen, plantsoenen, parken en bosjes. Steeds hebben burgemeester en de gemeenteraad ons pleidooi voor een bomenbeleidsplan, om onduidelijke redenen, afgewezen. Maar onlangs ontwikkelde zich onverwacht een kentering. Toen wij vroegen om een plan van aanpak voor de kap en vervanging van de vele zieke essen, heerste er onder de leden van de gemeenteraad ineens verbazing dat er al niet een bomenbeleidsplan is ��. Prompt kondigde wethouder Jonkman in de Sa! van 24 oktober jl., aan dat zo�n plan er volgend jaar toch komt. In hetzelfde artikel onthulde hij al een hoofdlijn van het nieuwe plan, dat in de tweede helft van volgend jaar kan worden verwacht: graag behouden wat er is en uitbreiden waar mogelijk.

Hiermee bleek hij voor de troepen uit te lopen: de gemeenteraad nam pas daarna, op 5 november, het besluit om in 2019 een bomenbeleidsplan vast te stellen. Dit zal volgens de wethouder worden ingebed in een - eveneens nieuwe � landschapsvisie. In dezelfde raadsvergadering had de heer Jonkman een verrassing in petto: zijn recente ontdekking dat er al sinds 2009 een bomenbeleidsplan bestaat. Dit plan is echter nooit bestuurlijk vastgesteld. Het fungeert dan ook uitsluitend als informatiedocument

N.B.: Het volledige artikel staat in ons verenigingsblad van december 2018)


Bron: Natuurvereniging Geaflecht