Nieuws

28 maart 2017

Oproep jaarvergadering


Oproep voor de ledenvergadering van 13 april 2017

Aanvang 19.30 uur in de Dúnhoeke


AGENDA

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 19 april 2016

4. Jaarverslag secretaris

5. Financiëel jaarverslag penningmeester

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie.

7. Bestuurssamenstelling

o Michel Pol en Hans Kooi zijn aftredend bestuurslid

o Roel v.d.Brug is kandidaat bestuurslid.

o De termijn van vier jaar van Claartje Slofstra is verstreken; zij stelt zich herkiesbaar.

o Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van deze ledenvergadering door de leden worden aangedragen mits gesteund door minimaal 3 leden.

8. Activiteiten 2017

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag en sluiting

ca 20.30 korte pauze

11. 20.45 Lezing over weidevogels door Benny Henstra

Dat er in onze omgeving vrijwel geen weidevogels meer worden waargenomen weten we inmiddels helaas allemaal. Het is stil boven onze groene weilanden. Maar we interesseren ons wel degelijk voor deze sierlijke en feestelijke verschijningen die we ons goed herinneren, en die elders gelukkig nog wel voorkomen; meestal in specifiek ervoor ingerichte terreinen. Een deskundige van Staatsbosbeheer zal ons meer vertellen over deze prachtige vogels en hun problemen van dit moment. 


Bron: Natuerferiening Bakkefean