Nieuws

15 maart 2018

Verslag jaarvergadering 13 april 2017

Huishoudelijk deel van de Ledenvergadering

1. Opening.

De voorzitter heet allen welkom. Er zijn 23 leden aanwezig.

Afwezig met bericht: Jan Dirk v.d.Meulen, Klaziena Posthumus, Ybele Hamstra.

2. Vaststellen agenda

De agenda is akkoord.

3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 19-04-2016.

Naar aanleiding van het verslag:

- Jan van Dalen en Adri Cornelissen wijzen erop dat zij vragen hadden gesteld over artikel 20 van de gewijzigde statuten; naar hun mening is de formulering van artikel 20 onjuist en zou statutenwijziging onmogelijk worden.

De voorzitter antwoordt dat hij hierover intussen heeft overlegd met de notaris. De kritiek klopt niet, het artikel is sluitend geformuleerd. Statutenwijziging is wel mogelijk, onder de condities die in artikel 20 worden genoemd. Een meerderheid van 2/3 is tijdens één enkele besluitvormende ledenvergadering vereist volgens de huidige statuten (bij die vergadering hoeft niet persé 2/3 van het aantal leden aanwezig te zijn). Ieder lid van de vereniging kan de statuten opvragen bij de secretaris om het nog eens na te lezen.

- Jan van Dalen en Adri Cornelissen maken ook bezwaar tegen de formulering onderaan pagina 1 van het verslag, waar dit staat: “Er wordt afgesproken dat in het huishoudelijk reglement zal worden opgenomen dat de leden in het geval dat de NB het voornemen heeft om te procederen per mail bericht krijgen hierover met een verwijzing naar de website voor verdere informatie.”

Zij wensen dat de leden zullen worden ‘geraadpleegd’ in zo’n geval. Na enige discussie komen we overeen dat tijdige informatie over een voornemen tot procederen van groot belang is; bestuur en/of leden kunnen dan desgewenst een ledenraadpleging organiseren in de vorm van een extra ledenvergadering.

4. Jaarverslag secretaris 2016.

De voorzitter neemt het verslag samenvattend door, aangezien het reeds op de website en in de Slûswachter te lezen was. Hij benadrukt dat het jammer is dat er een beeldvorming bestaat dat de Natuerferiening ‘overal op tegen is’. Er zijn talloze positieve acties uitgevoerd, zoals lezingen, excursies, bollenplant, bouw ooievaarsnest (waar nu twee ooievaars gebruik van maken), een wandelroute rond het dorp met beschrijving van wat men er aan natuur kan aantreffen, opzetten van lessenpakket voor scholieren (uitgaande van het leven van de bijen), het bouwen en binnenkort ook plaatsen van bijenhotels met educatieve toelichting erbij, enzovoort.

Naar aanleiding van punt 6, contact met Plaatselijk Belang, wordt door Jan van Dalen opgemerkt dat naar zijn mening niet is afgesproken dat Plaatselijk Belang de Natuurvereniging altijd zal raadplegen als er kwesties spelen die met natuur en landschap te maken hebben. Een uitnodiging voor een gesprek zou volgens hem door de Natuerferiening niet zijn beantwoord.

De naam van het bestuurslid Ann Nijland is ten onrechte niet vermeld. Dit wordt aangevuld.

Het verslag is verder akkoord.

5. Financiëel jaarverslag 2016.

De penningmeester geeft een toelichting bij het financieel jaarverslag. Er zijn geen opmerkingen. De kascommissie (Koert Scholten en Henco Nijland) heeft geen fouten kunnen ontdekken. De penningmeester wordt gedéchargeerd. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Koert Scholten en Annemarie Bongers.

6. Bestuurssamenstelling.

Terugtredende bestuursleden: Michel Pol, Hans Kooi. Beiden worden door de voorzitter van harte bedankt voor hun bijdragen in de afgelopen periode.

Hans Kooi blijft beschikbaar voor vulling van de website; hij wenst het bestuur toe dat zij met succes zal doorgaan met activiteiten voor het behoud van de natuur rond Bakkeveen. De landschappelijke en ecologische waarden moeten we blijven koesteren.

De termijn van Claartje Slofstra is verstreken; zij stelt zich herkiesbaar. Roel v.d.Brug is kandidaat bestuurslid; hij heeft als aspirant-bestuurslid al enige tijd meegedraaid. Hij stelt zich voor aan de leden.

Er zijn geen tegenkandidaten. Met algemene stemmen worden Claartje Slofstra en Roel v.d.Brug her- respectievelijk gekozen.

De bestuurssamenstelling is nu als volgt:

Douwe Klijnstra, voorzitter

Claartje Slofstra, secretaris

Tiny Groustra, penningmeester

Roel v.d. Brug, bestuurslid

Sjouke Scholten, bestuurslid

Ann Nijland, bestuurslid

7. Activiteiten 2017

- Excursies:

di 18 april Merskenheide

ma 25 Slotplaats

ma 2 mei Wijnjeterper Schar

ma 9 mei Fochteloërveen

27 mei zomerexcursie naar de Delleboersterheide

Start van de excursies: 19.00 uur, op de Brink; 25 april start bij de Slotplaats. De zomerexcursie start om half tien ‘s ochtends, bij de sluis.

8. Wat verder ter tafel komt

- Jappie van der Meulen vraagt aandacht voor de nazorg van weidevogels. De bordjes die aangeven waar weidevogelreservaten zijn, dienen momenteel vooral de eigenaren van die percelen ( ze weerhouden het publiek ervan de weilanden te betreden). Aan inventarisatie en nazorg wordt in verhouding tot het aantal reservaten te weinig aandacht besteed. Er is een tekort aan nazorgers, de vereniging zal i.o.m. Freerk van der Wal een oproep voor meer nazorgers doen. Er zijn nu helaas in het geheel geen broedgevallen meer van grutto’s in de omgeving. Hij pleit ervoor in overleg met de boeren alleen die bordjes te handhaven waar het enige zin heeft. De vergadering staat daar genuanceerder tegenover: ook al is er niet altijd nazorg, dan nog gaat er een zekere signaalwerking van uit. Contact met de boeren i.v.m. de nazorg blijft van cruciaal belang als we nog iets willen bereiken. Mogelijk kan er worden samengewerkt met de Vogelwacht Ureterp en 2 vogelwachters uit Haule (namen via Jan van Dalen).

- Froukje Stuiver vraagt of de Feriening op de hoogte is van / betrokken is bij de werkzaamheden (houtkap) naast de manege. De voorzitter geeft aan dat er goed contact is met de drie Terrein Beherende Organisaties (TBO’s: Natuurmonumenten, Staatbosbeheer, It Fryske Gea). De bosgroep voert werk uit voor particuliere eigenaren. De TBO’s en de bosgroep melden werkzaamheden over het algemeen bij ons.

Over de huidige werkzaamheden is er echter geen contact geweest; er worden nu bomen gemerkt. Jappie van der Meulen merkt op dat het goed is als men elkaar informeert; hij is positief over het interview met SBB dat onlangs is gepubliceerd.

- Jappie van der Meulen vond het geen goede zaak dat de Natuerferiening een brief heeft geschreven over het symbolisch in ontvangst nemen van het eerste kievitsei door de burgemeester. De voorzitter geeft aan dat het verzoek door de gemeente niet is gehonoreerd en dat dit in de toekomst door de vereniging niet weer gedaan zal worden.

- Het voornemen van het Wetterskip Fryslân om het brugje tegenover de Slotplaats te slopen vindt de vergadering geen goede zaak. Het is ook de verbinding tussen de twee delen van het landgoed de Slotplaats en dientengevolge onderdeel van een geregistreerd historisch monument.

Deze kwestie krijgt nog een vervolg.

- Annemarie Bongers stelt voor de jeugd mee te nemen naar buiten voor een actie eieren zoeken. Deze gedachte neemt het bestuur mee.

9. Sluiting huishoudelijk deel.

De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de ledenvergadering af met een woord van dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging. Hun bijdrage is van groot belang.

10. Lezing

Na een korte koffiepauze houdt Bennie Henstra van Staatsbosbeheer een presentatie over weidevogels, met fraaie beelden ondersteund. 


Bron: Natuerferiening Bakkefean