Nieuws

3 maart 2019

Verslag jaarvergadering Natuerferiening Bakkefean 2018

Verslag jaarvergadering Natuerferiening Bakkefean

Dinsdag 3 april 2018, 19.30 uur, Dúndelle

Opening en mededelingen. De voorzitter Douwe Klijnstra heet allen welkom. Hij spreekt zijn zorgen uit over de afnemende biodiversiteit en memoreert de verkiezingsuitslag (de verhoudingen bleven vrijwel ongewijzigd).

 Afwezig met bericht: Jan van Dalen, Hans Kooi

Aanwezig: 24 personen


Opening en mededelingen. De voorzitter Douwe Klijnstra heet allen welkom. Hij spreekt zijn zorgen uit over de afnemende biodiversiteit en memoreert de verkiezingsuitslag (de verhoudingen bleven vrijwel ongewijzigd).

Vaststellen agenda: deze is akkoord.

Verslag ledenvergadering 2017: wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Jaarverslag secretaris 2017: wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Financieel jaarverslag penningmeester: akkoord. De kascommissie, bestaande uit Koert Scholten en Annemarie Bongers, heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie van 2018 zal bestaan uit de leden Annemarie Bongers en Tiny Groustra (aftredende penningmeester, dus dan geen bestuurslid meer).

Naar aanleiding van: Ingrid Arends attendeert de vergadering op de mogelijkheid projectaanvragen in te dienen bij de Rabobank. Op deze manier heeft bijvoorbeeld de tennisvereniging een flinke subsidie gekregen.

Samenstelling bestuur

De kandidaat bestuursleden Oene Roelsma, Jouke Bouius en Ingrid Arends stellen zich kort voor. Tegenkandidaten zijn niet ingediend. Met algemene stemmen worden de drie nieuwe bestuursleden benoemd.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Douwe Klijnstra en Tiny Groustra.

Claartje Slofstra dankt hen beiden voor hun inzet met een korte toespraak, namens het hele bestuur.

Activiteiten 2018

Er zullen nog 2 bijenhotels worden gebouwd door Jan Hendriks, te plaatsen bij de Beakendyk en bij de volkstuinen. Vier voorjaarsexcursies zijn gepland. De zomerexcursie staat nog niet vast. In het 1e weekeinde van oktober zal de ‘Nacht van de nacht’ plaatsvinden; Jouke Bouius is bereid deze speciale excursie te leiden. Nadere mededelingen hierover volgen te zijner tijd.

Wat verder ter tafel komt.

Annemarie Bongers meldt dat er op 24 april een avond over ‘Groen in Bakkeveen’ zal worden gehouden; spreker is Geert Louwes. Op dezelfde avond is er een voorjaarsexcursie gepland. Het bestuur zal zich verdelen over beide activiteiten.

Jan Dirk van der Meulen vraagt

1) hoe het nu staat met de bomenlaan tussen Bakkeveen en Wijnjewoude. Antwoord: Het staat stil; de gemeente heeft zich beperkt tot het kappen van enkele duidelijk zieke bomen.

2) of er geen herplant kan plaatsvinden door Staatsbosbeheer (SBB) van de vele omgewaaide bomen na de felle storm van enkele jaren geleden. Antwoord: volgende week is er overleg met een aantal instanties over de dreigende bezuinigingen op natuur, door de provincie; SBB zal daar ook aanwezig zijn. Het bestuur kan dit dan ook even bespreken.

De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering met dank aan alle aanwezigen.

Na de pauze geeft Jan Roelsma, oud Bakkeveenster, een interessante lezing over zijn werk bij Wetterskip Fryslân. 


Bron: Natuerferiening Bakkefean